NIS2

NIS2

 

Zabezpečení bezpečnostních rolí ke splnění povinností vyplývajících z regulace kybernetické bezpečnosti podle NIS2:

 

 • Manažer kybernetické bezpečnosti (Manažer KB), osoby odpovědné za systém řízení bezpečnosti informací.

Pro roli Manažer KB nabízíme nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého pracovníka, který splňuje povinnou odbornou způsobilost (Certifikát) a praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti, především v řízení bezpečnosti informací po dobu čtyř let.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti systému řízení informační bezpečnosti (SŘBI), prosazuje náš Manažer KB nejen soulad s požadavky legislativy ke kybernetické bezpečnosti, ale hodnotí i soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí.

 

Nabízený rozsah zodpovědností bezpečnostní role:

 • pravidelné informování vrcholového vedení Organizace o činnostech, které vyplývají z rozsahu jeho odpovědnosti a stavu systému řízení informační bezpečnosti (SŘBI)
 • zvládání bezpečnostní situace včetně vyhodnocování a klasifikace kybernetických bezpečnostní incidentů (KBI), dokumentování jejich zvládání a prošetřování a určování příčin jejich vzniku,
 • vyhodnocování účinnost preventivních a reaktivních opatření aplikovaných proti vzniku KBI,
 • zajištění provedení reaktivních opatření vyhlášených dozorovým Úřadem (NÚKIB),
 • řízení rizik a hrozeb interních systémů ICT poskytujících regulované služby,
 • hlášení a komunikace s NÚKIB,
 • odpovědnost za zajištění odstranění nedostatků zjištěných při interních auditech a kontrolách NÚKIB,
 • návrhy úprav a aktualizace bezpečnostní dokumentace na základě zjištění z auditů kybernetické bezpečnosti, výsledků vyhodnocení účinnosti systému SŘBI a v souvislosti s prováděnými nebo plánovanými změnami regulovaných služeb,
 • zajišťování provedení analýzy rizik a hodnocení aktiv a na základě výstupů analýzy rizik zpracování a vytvoření dokumentu „Plán zvládání rizik”.

 

 • Architekt kybernetické bezpečnosti (Architekt KB), tj. osoby zajišťující návrh implementace bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečné architektury systémů ICT poskytujících regulované služby.

Pro roli Architekt KB nabízíme nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého pracovníka, který splňuje povinnou odbornou způsobilost (Certifikát) a praxi v navrhování bezpečnostní architektury po dobu čtyř let.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti navrhování implementace bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečné architektury systémů ICT, prosazuje náš Architekt KB nejen soulad s požadavky legislativy ke kybernetické bezpečnosti, ale hodnotí i soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí.

 

Nabízený rozsah zodpovědností bezpečnostní role:

 • implementace rozhodnutí NÚKIB o reaktivním opatření, ochranném opatření nebo varování,
 • posuzování zajištění bezpečnosti prvků, které tvoří podpůrná aktiva ve vazbě na primární aktiva regulovaných služeb,
 • určování klíčových podmínek, principů a modelů architektury systémů ICT poskytujících regulované služby,
 • posuzování a navrhování technologií,
 • stanovování koncepce bezpečnostního rozvoje systémů ICT poskytujících regulované služby,
 • připomínkování bezpečnostní architektury systémů ICT poskytujících regulované služby včetně podpůrných technických aktiv,
 • definování požadavků na nástroje pro zajištění technických opatření kybernetické bezpečnosti,
 • odpovědnost za popis zajištění fyzické bezpečnosti systémů ICT poskytujících regulované služby,
 • odpovědnost za obsah a aktuálnost dokumentu „Politika řízení provozu a komunikací“,
 • dohled na implementaci bezpečnostních opatření,
 • navrhování opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu (KBI),
 • vytváření a udržování modelu architektury kybernetické bezpečnosti,
 • návrhy opatření pro zvýšení odolnosti systémů ICT poskytujících regulované služby vůči KBI s využitím technických nástrojů pro zajišťování stanovené úrovně dostupnosti,
 • stanovování a aktualizace postupů pro provedení opatření vydaných NÚKIB, se zohledněním výsledků hodnocení rizik, provedených opatření, stavu dotčených bezpečnostních opatření a vyhodnocování případných negativních dopadů na provoz a bezpečnost systémů ICT poskytujících regulované služby,

 

 • Auditor kybernetické bezpečnosti (Auditor KB), tj. osoby provádějící audit kybernetické bezpečnosti.

Pro roli Auditor KB nabízíme nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého pracovníka, který splňuje povinnou odbornou způsobilost (Certifikát) a praxi s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti po dobu po dobu třech let.

Díky mnohaletým zkušenostem s prováděním auditů v oblasti systému řízení informační bezpečnosti, posuzuje náš auditor nejen soulad s požadavky kybernetického zákona, ale hodnotí i soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí.

 

Nabízený rozsah zodpovědností bezpečnostní role:

 • organizace a koordinace auditů kybernetické bezpečnosti systémů ICT poskytujících regulované služby,
 • provádění pravidelných auditů dle norem kvality a spolupráce při odstraňování neshod,
 • formulace zásad v oblasti auditování,
 • uplatňování zásad auditu kybernetické bezpečnosti,
 • Plánování auditu kybernetické bezpečnosti
 • Provádění auditu kybernetické bezpečnosti
 • Zpracování závěrečných auditorských zpráv a auditorských výroků v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Vyhodnocování systémů řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci
 • Uplatňování zásad managementu řízení bezpečnosti informací
 • Orientace v organizaci a metodách kontroly řízení bezpečnosti