V případě, že se subjekt rozhodne implementovat řešení spojené s GDPR, zůstává obvykle sám. Úspěšnost implementace těchto řešení závisí na odbornosti, zkušenostech a dostupnosti kapacit specializovaných profesí. V mnoha případech subjekt potřebné zkušenosti ani kapacity nemá k dispozici, protože projekty takového rozsahu dosud neprováděl. Proto zde nabízíme naše experty, jejichž úkolem je dohled na přípravou a samotnou realizací projektu.

 

V etapách přípravy a plánování projektu probíhá monitorování:

  • stanovení rozsahu projektu formou popisu produktu a jeho rozpadu,
  • stanovení realistického harmonogramu,
  • stanovení kalkulace přiměřeného rozpočtu projektu,
  • obsazení projektových rolí,
  • plánu komunikace na projektu,
  • používání projektových dokumentů.

Již v této etapě probíhá identifikace rizik projektu a především identifikace klíčových problémů projektu.

 

Dohled nad průběhem projektu, je jednou z podmínek úspěšného zvládnutí daných implementací. Dále probíhá monitorování, zda nebyly v projektu vynechány či opomenuty klíčové faktory, jejichž vynecháním by mohlo dojít k degradaci řešení a tím pádem k neúčinnosti eliminace rizik.

 

V etapě ukončení projektu proběhne vyhodnocení plnění rozpočtu, plnění harmonogramu, kontrola naplnění cílů projektu. V případě, že nedošlo k naplnění cílů, budou popsány důvody (včetně dopadu na eliminaci rizik GDPR).