Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 Základní výčet nabízených činností:

 • Zodpovědnost za
  • zmapování vnitřního prostředí subjektu s ohledem na implementaci GDPR,
  • soupis typů se kterými kancelář pracuje a jaký je právní titul a účel k tomuto zpracování,
  • identifikování vysoce rizikových oblastí, které je třeba řešit, aby byl subjekt uveden do souladu s GDPR pravidly,
  • normativní shodu ohledně plnění nařízení EU k problematice GDPR
  • transparentní systém zpracování a nakládání s 
  • vypracování analýzy rizik a její periodické vyhodnocování (posouzení)
  • kontrolu, nastavení zodpovědností, bezpečnosti ukládaných dat a nastavených procesů v rámci subjektu s ohledem na:
   • RISK (Risk Management System) ISO 31000
   • QMS (Quality Management System) ISO 9001
   • ISMS (Information Security Management System) ISO 27001
  • nezávislý audit ohledně dodržování nařízení EUproblematice GDPR v subjektu
  • přípravu kodexu pro OOÚ, případě smluvních doložek
  • zpracovaný seznam , které se v subjektu zpracovávají
  • včasné nahlášení případů porušení zabezpečení na ÚOOÚ
  • praktické aplikace výkladu GDPR na konkrétní procesy a činnosti subjektu.
 • Kontroly
  • procesů a metodik a vydávání návrhů a doporučení k jejich aktualizaci
  • tvorby návrhů opatření v oblastech fyzické, personální, administrativní a informační bezpečnosti (klasifikace dat, dopad ztráty nebo zcizení interních dat) a kybernetickou bezpečnost
 • Působnost jako
  • mediátor ve vztahu k subjektům OOÚ
  • metodik ve vztahu ke správci a ke zpracovateli
  • osoba odpovědná za zpracování a vyřízení dotazů a požadavků stěžovatelů
 • Tvorba návrhů
  • opatření k OOÚ v subjektu
  • nastavení ochrany (záměrná, standardní)
 • Posuzování
  • vazeb na architekturu IT systémů, aplikací a komunikačních kanálů ve vztahu k evidenci , včetně dopadů na informační bezpečnost v oblasti ochrany , vyhodnocuje případná rizika a navrhuje opatření k jejich eliminaci
 • Monitorování
  • právní novelizace ve vztahu k GDPR a navrhuje interní předpisy k aktualizaci a doplnění v případě přijetí nové národní či evropské legislativy
 • Komunikace
  • s ÚOOU ohledně záležitostí týkajících se OOÚ
 • Garant
  • ochrany ve společnosti, v rámci subjektu zajišťuje kontrolu, že existuje systém na ochranu .